Kontroluje niekto kto má zo zákona oprávnenie organizovať detské tábory ?

Detské tábory sú Ministerstvom zdravotníctva SR považované za „zotavovacie podujatia“ a to napriek skutočnosti, že obsahom mnohých táborov nie je žiaden zotavovací program a žiadne posilňovanie zdravia.
Podľa stanoviska MZ SR ale detský tábor = zotavovacie podujatie, z čoho pre každého organizátora tábora vyplýva  povinnosť riadiť sa legislatívou pre organizovanie zotavovacích podujatí t.j. zákonom MZ SR č.355/2007 Z.z . o ochrane verejného zdravia.

Podľa uvedeného zákona musí organizátor tábora  požiadať najmenej 30 dní pred začiatkom konania detského tábora regionálny Úrad verejného zdravotníctva o "posúdenie podujatia" ... uviesť spôsob zásobovania pitnou vodou,spôsob nakladania s odpadom (!!) a pod... a zaplatiť poplatok 50 eur za "posúdenie zotavovacieho podujatia" - aj keď neorganizuje žiadne zotavovacie podujatie ale komerčný zájazd.

V 21.storočí sa to zdá ako zlý žart... dokladovanie, ako organizátor tábora zabezpečí pitnú vodu,nakladanie s odpadom a pod... má logiku pri kontrole prípravy STANOVÉHO tábora či tábora organizovaného v opustenej chate sprevádzkovanej len pre tábor. Nemá však logiku ani opodstatnenie a je duplicitné  pri zájazdoch -detských táboroch cestovných kancelárií, organizovaných v celoročne prevádzkovaných ubytovacích zariadeniach,hoteloch či chatách s licenciou k poskytovaniu služieb cestovného ruchu. Prevázka týchto ubytovacích zariadení  totiž  zo zákona celoročne podlieha kontrolám hygienikov a je nelogické aby zájazd detí duplicitne dokladoval ako bude v licencovanom zariadení zabezpečená pitná voda či nakladanie s odpadom...


Paradoxne na Slovensku v 21.storočí cestovné kancelárie s licenciou na organizovanie zájazdov (táborov) podľa rozhodnutia MZ SR podliehajú legislatíve pre zotavovacie podujatia, hoci žiadne zotavovacie podujatia organizované za účelom posilňovania zdravia neorganizujú a posúdenie zájazd=ozdravovací pobyt  závisí od subjektívneho názoru úradníkov. 

Pozornosť zodpovedných orgánov sa však nesústreďuje na podstatný a zásadný problém: kto má vôbec oprávnenie organizovať detské tábory?
MZ SR sa týmto problémom nezaoberá - napriek rozporu v otázke definovania subjektov oprávnených k organizácii detských pobytov  či zájazdov v zákone č.355/2007 Z.z.o ochrane verejného zdravia  a zákone č. 170/2018 Z.z. o zájazdoch.
Zákon č.170/2018 Z.z. o zájazdoch pritom JEDNOZNAČNE definuje detské pobytové tábory ako zájazdy,ktoré môžu organizovať výhradne cestovné kancelárie s platnou licenciou a poistením pre prípad insolventnosti.MZ SR sleduje či organizátor detského tábora požiadal o "posúdenie zotavovacieho podujatia" ale vôbec sa nezaoberá prvoradou a zásadnou otázkou či má organizátor k organizovaniu detského pobytu  oprávnenie a platnú licenciu.

Prečo zo strany zodpovedných štátnych orgánov nikto nekontroluje  či má organizátor detských táborov  oprávnenie k tejto činnosti ?                                                                               

Prečo MZ SR a ÚVZ SR neúnosnú situáciu pri definovaní subjektu oprávneného k organizácii detských pobytov  nerieši  novelizáciou a zosúladením zákona č. 355/2007 Z.z o ochrane verejného zdravia  so zákonom č.170/2018 Z.zo zájazdoch?

Výsledkom je situácia, že na Slovensku  detské tábory  BEZ KONTROLY  už roky organizuje HOCIKTO. A je všeobecne známe, že „ nekontrolovaných organizátorov“ každoročne  pribúda...  Občianske či iné „združenia“ a jednotlivci,neodvádzajúce štátu dane si vytvoria webstránku a veselo komerčne verejne predávajú svoje tábory. Nakoľko zatiaľ im po prstoch neklepol žiaden kontrolný orgán,svoje aktivity rozširujú.


Výsledkom absencie kontroly oprávnenosti subjektov organizovať a komerčne ponúkať detské tábory je more neoprávnených "organizátorov" ktorí verejne cez internet ! ponúkajú svoje produkty - tábory, hoci k ich organizácii nemajú žiadnu licenciu ani oprávnenie. V duchu hesla „s jedlom rastie chuť“ rastie aj počet nekontrolovaných podujatí a možno aj prípadov zneužívaných detí.  

Ak je organizátorom tábora cestovná kancelária s licenciou a poistená proti insolventnosti - rodičia môžu byť kľudní - organizátor spĺňa zákonom stanovené požiadavky k organizovaniu pobytu. Aby tábor prebehol bez problémov a účastníci mali skvelé zážitky, cestovná kancelária  musí mať pre účastníkov tábora - pre deti aj táborových vedúcich okrem dobrého programu dôsledne vypracované  pravidlá pobytu ako Režim dňa, Táborový poriadok, aj vopred daný postup pri porušení Táborového poriadku....

Príprava na tábor začína správnym výberom vedúcich a animátorov. Pri denných táboroch je organizácia jednoduchšia, deti sú v tábore len cez deň.Úloha animátorov je teda menej náročná, nie sú s deťmi večer, kedy vzniká väčšina táborových problémov a problémikov. Práca vedúcich a oddielových vedúcich  v pobytovom tábore je náročnejšia - rozhodne je ale vecou srdca. Buď na to človek má alebo nemá.

CEVARM cestovná kancelária pre deti  organizuje detské tábory už 28 rokov a vie, že príprava táborových vedúcich je pre dobré fungovanie tábora podstatná.Pre dobré meno organizátora je však rovnako podstatné okamžite ukončiť spoluprácu s každým, kto v tábore zlyhá.
Na školeniach, ktoré CK CEVARM pre svojich táborových vedúcich každoročne organizuje sa preberá metodika k práci, postupy pri riešení táborových situácií, vedúci si vyskúšajú táborové hry a hlavne sa prezentujú či prácu v tábore zvládnu.
Pre úspešný tábor je dôležité dodržanie táborových pravidiel nielen deťmi ale aj táborovými vedúcimi.

Táboroví vedúci sú v zmysle metodiky CK CEVARM náhradnými "rodičmi". Musia byť morálne vyzretí, uvedomujúci si zodpovednosť za zverené deti a v každej situácii sa správajúci ako rodič k svojmu dieťaťu.

Tohtoročné školenie je za nami a pred nami doťahovanie detailov programov a rozdelenie úloh.  Všetci sme dobre naladení, tešíme na deti v letných táboroch CEVARM, tešíme  na letné tábory 2019 :)

Váš mravec Cevarm